Ilgtspēja

Kopsavilkums

Savā investīciju pieejā iekļaujam ilgtspējas principus un ievērojam Ilgtspējīgas finanšu informācijas atklāšanas Regulas (SFDR) un ES taksonomijas prasības. Mūsu uzticība vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) faktoriem atspoguļojas mūsu investīciju lēmumos, jo mēs radām pozitīvu ietekmi, vienlaikus sniedzot vērtību mūsu investoriem.

Uzziniet vairāk par mūsu ilgtspējas iniciatīvām, atbildīgas investēšanas praksi un mūsu ieguldījumu ilgtspējīgā nākotnē.

ESG ikgadējais ziņojums

Ilgtspējas politika

Ilgtspējas risku iekļaušana

AJP Capital PAI ziņojums

Atalgojuma politikas kopsavilkums

Pirmslīguma informācijas atklāšana

Regulārā informācijas atklāšana

PAI ietekmes ziņojums

ESG ikgadējais ziņojums

Mēs, AJP Capital, apņemamies savā ieguldījumu praksē integrēt vides, sociālos un pārvaldības (ESG) jautājumus. Šajā ziņojuma ir sniegts pārskats par mūsu centieniem veicināt ilgtspējību un atbildīgu investēšanu visā mūsu portfelī. Izvirzot prioritāti ESG faktorus, mūsu mērķis ir radīt ilgtermiņa vērtību saviem investoriem, vienlaikus veicinot ilgtspējīgāku un taisnīgāku nākotni. Mēs aicinām jūs izpētīt mūsu iniciatīvas un sniegumu nākamajās sadaļās.

lejupielādēt

Ilgtspējas politika

Mēs, AJP Capital, esam stingri apņēmušies savos alternatīvo ieguldījumu fondos iekļaut vides, sociālos un pārvaldības (ESG) jautājumus. Mūsu ilgtspējas politika kalpo kā ceļvedis, lai saskaņotu mūsu ieguldījumus ar ilgtspējīgu un uz taksonomiju vērstu praksi, nodrošinot stingru atbilstību tādiem normatīvajiem aktiem, kā SFDR un ES Taksonomijas Regula. Mēs veicam rūpīgu novērtējumu mūsu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā apsverot ilgtspējas riskus un negatīvo ietekmi uz  ilgtspējas faktoriem.

 

AJP Capital lepojas, ka esam „Dark green fonds”, tā uzsverot mūsu uzticību ilgtspējīgai un sociāli atbildīgai ieguldījumu praksei. Šī apņemšanās attiecas uz mūsu aktuālo fondu, iezīmē mūsu pieeju ieguldījumu novērtēšanai, atlasei, pārvaldībai un pastāvīgai uzraudzībai. Izmantojot šo pieeju, mēs cenšamies sniegt pozitīvu ieguldījumu videi un sabiedrībai, vienlaikus sniedzot vērtību citām ieinteresētajām pusēm.

Ilgtspējas risku iekļaušana

AJP Capital ievēro ES SFDR Regulas prasības un nodrošina stingru ilgtspējas iekļaušanu ieguldījumu procesā. Ilgtspējas riski, iespējamie ESG faktoru un ieguldījumu vērtību ietekmējošie notikumi ir AJP Capital pieejas galvenie elementi. Uzņēmums novērtē riskus gan no finanšu, gan no ilgtspējas viedokļa, pielietojot dubultā būtiskuma principu. Ilgtspējības faktori tiek novērtēti, izmantojot kvantitatīvus un kvalitatīvus datus, vadoties pēc izveidotajām ilgtspējības risku pārvaldības politikām. AJP Capital pirms investīcijām veic ESG faktoru padziļinātu izpēti un pārbaudi, un aktīvi uzrauga šos riskus visā ieguldījumu turēšanas periodā.

 

Definīcijas:

SFDR Regulas 2(22). pantā ‚ilgtspējas risks” ir definēts kā vides, sociālo jautājumu vai pārvaldības notikums, kurš, ja parādās, var izraisīt faktisku vai potenciālu negatīvu materiālu ietekmi uz investīciju vērtību, savukārt, SFDR Regulas 2(24). pantā ir definēti „ilgtspējas faktori”, vides, sociāli un ar darbiniekiem saistīti jautājumi, cilvēktiesību ievērošana un cīņa pret korupciju un kukuļošanu.

AJP Capital PAI ziņojums

Pieņemot ieguldījumu lēmumus, ir ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

 

AJP Capital saskaņā ar ES SFDR noteikumiem atklāj savu pieeju, ar kuru ņem vērā un pārvalda tā negatīvo ietekmi uz ilgtspēju (PAI) un ilgtspējas faktoriem. Ilgtspējības riski, kā definēts SFDR regulā, ietver ESG notikumus, kuriem var būt būtiska negatīva ietekme uz ieguldījumu vērtību. AJP Capital kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks saprotu savu lomu un apzinās ieguldījumu lēmumu iespējamo negatīvo ietekmi uz ESG faktoriem. Fokusēšanās uz videi draudzīgām atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām sakrīt ar uzņēmuma apņemšanos veicināt ilgtspēju. Šis ziņojums attiecas uz visu AJP Capital darbību, un tas katru gadu var tikt pārskatīts. AJP Capital mērķis ir veidot caurskatāmu un atklātu savu ilgtspējas investīciju praksi.

 

AJP Capital saskaņā ar deleģētās SFDR Regulas 1. pielikumu uzrauga un novērtē obligātos PAI rādītājus.

lejupielādēt

Atalgojuma politikas kopsavilkums

AJP Capital savā atalgojuma politikā pašlaik neintegrē ilgtspējas riskus. Lai gan naudas prēmiju struktūra sastāv no fiksētās un mainīgas daļas, ilgtspējības faktori netiek ņemti vērā, nosakot prēmiju apmērus.

Pirmslīguma informācijas atklāšana

AJP Capital ievēro Regulas (ES) Nr. 2019/2088 norādītos pirmslīguma informācijas atklāšanas nosacījumus finanšu produktiem, uz kuriem attiecas 9. panta 1. līdz 4a. sadaļa. Mūsu apņemšanās nodrošināt caurskatāmību potenciālajiem investoriem sniedz šiem normatīvajiem aktiem atbilstošu, visaptverošu un precīzu informāciju par finanšu produktu raksturu un to ilgtspējas īpašībām.

lejupielādēt

Regulārā informācijas atklāšana

AJP Capital ievēro Regulas (ES) Nr. 2019/2088 norādītos regulāros informācijas atklāšanas nosacījumus finanšu produktiem, uz kuriem attiecas 9. panta 1. līdz 4a. sadaļa. Veicot regulāru ziņošanu, mēs nodrošinām, ka investori saņem atjaunotu un atbilstošu informāciju par finanšu produktu ilgtspēju un veiktspēju atbilstoši normatīvajiem noteikumiem.

lejupielādēt

PAI ietekmes ziņojums

AJP Capital ikgadējā negatīvas ietekmes uz ilgtspēju (PAI) ziņojumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/2088 4. panta prasībām sniedz īsu, bet rūpīgu pārskatu par mūsu apņemšanos īstenot ilgtspējīgu praksi. Šajā ziņojumā ir detalizēti aprakstīta negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, kas saistīta ar mūsu finanšu produktiem un darbībām visā gada garumā, ņemot vērā ESG apsvērumus. Šī ziņojuma mērķis ir ieinteresētajām pusēm sniegt vērtīgu ieskatu mūsu ieguldījumu pieejā, veicinot caurspīdīgumu, atbildību un informētu lēmumu pieņemšanu.

 

Informācija tiks publicēta līdz 2024. gada 30. jūnijam.